Το Ευρωπαϊκό δίκτυο για την προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού και της εγγύτητας σε αγροτικές περιοχές

EN Co-funded by the EU_POS

Η κρίση του Covid-19 επηρέασε σοβαρά τον τομέα των τουριστικών επιδόσεων. Σύμφωνα με τη Eurostat (2020) Tourism statistics – nights spent at tourist accommodation establishments “Το 2020 σε σύγκριση με το 2019, 1,5 δισεκατομμύρια λιγότερες διανυκτερεύσεις (-52 %) πραγματοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα της ΕΕ”. Η μείωση των διανυκτερεύσεων είναι σημαντική στις συμμετέχουσες χώρες με ποσοστά μείωσης των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα (BG -53,1%, GR -55,8%, IT -68,5%, CY -76,1%, RO -60,3%). Το οικοσύστημα του τουρισμού καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως: ταξίδια, μεταφορές, ξενοδοχεία, τρόφιμα, πολιτισμός, και συνεισφέρει περίπου το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ (COM/2020/550 τελικό) και είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τις συμμετέχουσες χώρες, στις οποίες ο τομέας του τουρισμού συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO), η κρίση του Covid επηρέασε το 2020 με απώλεια 60 έως 80% σε σύγκριση με το 2019, και αυτό δημιουργεί νέες προκλήσεις για το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον τουρισμό της Ευρώπης, του Νο 1 τουριστικού προορισμού στον κόσμο (COM(2010) 352 τελικό).

Μια ευκαιρία προσφέρεται – σύμφωνα με τη Eurostat (2020) – στον εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος αυξήθηκε παρά την κρίση στη Σλοβενία, τη Μάλτα και την Κύπρο. Ο εγχώριος τουρισμός και ο τουρισμός εγγύτητας αποτελούν επίσης μια ευκαιρία για την επίτευξη των βιώσιμων και πράσινων στόχων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με ειδική αναφορά στην επανεκκίνηση του τουρισμού εγγύτητας και την αξιοποίηση των αγροτικών περιοχών, η οποία συνεπάγεται συντομότερα και πιο πράσινα ταξίδια. Ο γαστρονομικός τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση ανθρώπων προς τις αγροτικές περιοχές, ενώ απαιτείται εκσυγχρονισμός και διαδικασίες αξιοποίησης των επιχειρήσεων παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων, προκειμένου να επηρεαστούν θετικά οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη “στρατηγική “από το αγρόκτημα στο πιρούνι”: για μια δίκαιη, υγιή και περιβαλλοντική” COM/2020/381 τελικό στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα ενθαρρύνει την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, τη στροφή προς την υγιεινή και βιώσιμη διατροφή, την καταπολέμηση της απάτης στα τρόφιμα και την προώθηση της βιώσιμης διατροφής (EUR-Lex – 52020DC0381 – EN – EUR-Lex (europa.eu). Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση Ταξιδιωτικών Τροφίμων, οι δαπάνες για τρόφιμα και ποτά αντιπροσωπεύουν το 15 έως 35% όλων των τουριστικών δαπανών, συμβάλλοντας στην απόδοση των επιχειρήσεων της αγροτικής περιοχής (2017). Και επίσης, σημαντικοί κριτές έχουν εισαγάγει πολύ συχνά πτυχές που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα στις διαδικασίες τους, για παράδειγμα, ο οδηγός Michelin εισήγαγε για το 2021 το Πράσινο Αστέρι, βραβεύοντας βιώσιμα και πράσινα εστιατόρια.
Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου μας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις HoReCa και οι επαγγελματίες στις αγροτικές περιοχές, τα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι εκπαιδευτές.

Ο οικολογικός μετασχηματισμός και οι προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό πλαίσιο για την προώθηση της εγγύτητας, του γαστρονομικού και οικολογικού τουρισμού στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Εν πάση περιπτώσει, οι επιχειρήσεις και το εργατικό δυναμικό στις αγροτικές περιοχές και τα απομονωμένα μέρη μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ειδικές εκπαιδεύσεις με μεγαλύτερη δυσκολία λόγω της απόστασης και της έλλειψης εξατομικευμένου περιεχομένου, πραγματικά βασισμένου στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες σε τοπικό επίπεδο. Η περιορισμένη πρόσβασή τους σε ειδική κατάρτιση επηρεάζει επίσης αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις, οι οποίες αποτελούν σημαντικό πόρο, επίσης για την απασχόληση του πληθυσμού. Επιπλέον, η ποσοτική ανάλυση αναγκών, στόχος της οποίας είναι η συλλογή δεδομένων σε μεγάλα δείγματα, σπάνια κατανοεί τις ειδικές ιδιαιτερότητες στις αγροτικές περιοχές, όπου ο συνολικός αριθμός των ΜΜΕ HoReCa μπορεί να είναι πολύ περιορισμένος. Το έργο μας θα αφιερώσει ένα αποτέλεσμα του έργου στην παραγωγή μιας ποιοτικής μεθοδολογίας ανάλυσης αναγκών κατάλληλης για τη βαθιά κατανόηση των αναγκών των ομάδων-στόχων σε ένα προσαρμοσμένο πανό, η ανάλυση αναγκών θα προβλέπεται να είναι αναπαραγώγιμη, επιτρέποντας σε εμπειρογνώμονες και ερευνητές να συλλέξουν πρόσθετα δεδομένα.

 

Το έργο μας έχει ως στόχο την προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού και του τουρισμού εγγύτητας μέσω μιας σειράς ευέλικτων και ψηφιακών αποτελεσμάτων, μεταφρασμένων σε 7 γλώσσες (EN, IT, RO, BG, FR, TR, GR).
1. Ποιοτική ανάλυση αναγκών για ΜΜΕ και ΜΚΟ που ασχολούνται με την προώθηση της τοπικής επικράτειας μέσω του γαστρονομικού τουρισμού και του τουρισμού εγγύτητας
2. Το ψηφιακό μάθημα για την ενδυνάμωση του γαστρονομικού τουρισμού και του τουρισμού εγγύτητας
3. Διεθνές ανοικτό δίκτυο για τον γαστρονομικό τουρισμό και τον τουρισμό εγγύτητας

Η σύμπραξη θα παρέχει ένα ευέλικτο σύνολο εργαλείων για την υποστήριξη των ΜΜΕ HoReCa στις αγροτικές περιοχές στην αύξηση της ικανότητάς τους να ευνοούν τον Μαγειρικό Τουρισμό και τον Τουρισμό Εγγύτητας, σύμφωνα με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, μέσω της παροχής ευέλικτων μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες τους, ξεπερνώντας τα κύρια εμπόδια για τη συνεχή πρόσβαση και τη συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών στη συνεχή επαγγελματική τους κατάρτιση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις HoReCa στις αγροτικές περιοχές θα επωφεληθούν επιπλέον από ένα διεθνές δίκτυο για την προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού και του τουρισμού εγγύτητας, ευνοώντας την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα ευρωπαϊκά ζητήματα που σχετίζονται με τον τουρισμό εγγύτητας, τον γαστρονομικό και τον βιώσιμο τουρισμό.
Επιπλέον, θέλουμε να παρέχουμε αυτά τα εργαλεία στα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να τα ενθαρρύνουμε στην αναπαραγωγή μαθημάτων στον γαστρονομικό τουρισμό και τον τουρισμό εγγύτητας, τα οποία θα υποστηριχθούν από την παροχή ευέλικτου ψηφιακού υλικού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενός μοντέλου για την ανάλυση αναγκών, ενός σαφούς ορισμού των ικανοτήτων στο πλαίσιο του ECVET για τις ικανότητες που σχετίζονται με τον γαστρονομικό τουρισμό και τον τουρισμό εγγύτητας.

Συγκεκριμένα, οι εταίροι θα:
1. θα είναι σε θέση να παρέχουν μαθήματα ΕΕΚ στον τομέα του γαστρονομικού τουρισμού και του τουρισμού εγγύτητας
2. θα είναι σε θέση να στηρίξουν τον πληθυσμό που ζει σε αγροτικές περιοχές
3. θα συμβάλλουν στην επίτευξη της αποστολής τους, η οποία περιλαμβάνει σχετικές πτυχές του έργου: την προώθηση οικολογικών στάσεων και συμπεριφορών, την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού,
4. να βελτιώσουν το δίκτυό τους μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας με εταίρους, συνδεδεμένους εταίρους, μέλη ομάδων-στόχων, οργανώσεις που υιοθετούν τα αποτελέσματα του έργου, εταιρείες στον τομέα του τουρισμού και συνδεδεμένους εταίρους
5. να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες μέσω μιας διεθνούς συνεργασίας
6. να αυξήσουν το επίπεδο διεθνοποίησής τους, μέσω της υλοποίησης δραστηριοτήτων σε χώρες του εξωτερικού
7. να βελτιώσουν τις ερευνητικές τους ικανότητες στην ποιοτική ανάλυση, τη γαστρονομική και την προώθηση του τουρισμού εγγύτητας

Το “Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού και του τουρισμού εγγύτητας
στις αγροτικές περιοχές” διευθύνεται από οκτώ διεθνείς εταίρους, από επτά χώρες
της Νότιας Ευρώπης. Στη σύμπραξη συμμετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς
που δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα της εκπαίδευσης, της τοπικής και της επαγγελματικής ανάπτυξης,
και τον τουρισμό.
Επικεφαλής της σύμπραξης είναι το Pôle Métropolitain pour L’Entrepreneuriat “Le
Carburateur” στη Γαλλία και περιλαμβάνει τους ακόλουθους άλλους εταίρους:

ADI Harghita
Association for Education and Development of Disabled People (Greece)
Balkan International Academy (Bulgaria)
EUROASIA Innovative Society Association (Turkey)
Igor Vitale International Srl (Italy)
Rivensco Consulting Ltd (Cyprus)
University of Gastronomic Sciences (Italy)