Σκοπός

Σκοπός του Συλλόγου μας είναι:

 1. Η άρση της εκπαιδευτικής ανισότητας που υποχρεώνει τα  άτομα με ειδικές ανάγκες να εκπαιδεύονται με υλικό ακατάλληλο, από εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν την κατάλληλη επιμόρφωση.
 2. Η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας και των αντιστοίχων επιστημονικών κριτηρίων στον εντοπισμό, την εκπαίδευση και τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 3. Η διεξαγωγή ερευνών για την εξεύρεση των παραγόντων αυτών που συντελούν στην ομαλή νοητική, ψυχική και συναισθηματική εξέλιξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες και την οργάνωση ενός συστήματος εκπαίδευσης, που θα σέβεται τους παράγοντες αυτούς και θα διαθέτει τα κατάλληλα υλικά μέσα και ειδικά εκπαιδευμένους εκπαιδευτές.
 4. Η άμεση εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων για την καλύτερη αντιμετώπιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ενσωμάτωση, στη συνέχεια, αυτών στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα.
 5. Η παραγωγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες με βάση πρότυπα που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες.
 6. Η ειδική επιμόρφωση και ενίσχυση των εκπαιδευτών σε νέες μεθόδους, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία και σε συνεργασία ή με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων.
 7. Η συνεργασία με δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης στα οποία ο σύλλογος θα διαθέτει τη γνώση και εμπειρία του.
 8. Η κάθε μορφής συνεργασία του συλλόγου με διεθνείς οργανισμούς και συλλόγους που ασχολούνται με αντίστοιχες δραστηριότητες.
 9. Η έκδοση έντυπου υλικού και περιοδικού τύπου και η δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου σχετικά με τις δραστηριότητες του συλλόγου.
 10. Η συνεργασία με κάθε κρατικό ή δημόσιο φορέα για τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δυνατοτήτων ανάπτυξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 11. Η παρέμβαση του συλλόγου έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, επιχειρεί, σε βάρος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, να μειώσει τις δυνατότητες και την αξία τους.
 12. Η οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων και γενικότερα εκδηλώσεων, με έμφαση στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σχετικά με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, στην καταγγελία των κάθε είδους απειλών των δικαιωμάτων των ατόμων αυτών και την κοινωνική, ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη τους.

 

Μέσα για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών είναι:

Α. Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολή ταινιών, οργάνωσηβιβλιοθηκών, εντευκτηρίων, αναγνωστήριων, λεσχών, κατασκηνώσεων κ.τ.λ.

Β. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του συλλόγου με τις ανάλογες δραστηριότητες άλλων φορέων.

Γ.  Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα τα οποία προωθούν την εκπαίδευση και ανάπτυξη.

Δ. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών μελετών, τεχνικών επιτροπών.

Ε. Η πραγμάτωση διαβημάτων στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.

ΣΤ.Η σύσταση γραφείων του σωματείου, με τη μορφή υποκαταστημάτων ή οποιασδήποτε άλλη μορφή οργάνωσης, στην ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό.

 

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν:

α) Όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν χαρακτηρισθεί έτσι με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του νόμου ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους.

β) Άτομα χωρίς καμιά αναπηρία που αποδέχονται το παρόν καταστατικό και θέλουν να βοηθήσουν υλικά και ηθικά την επίτευξη των καταστατικών στόχων και εφόσον έχουν από το νόμο τα απαραίτητα προσόντα.

γ) Δικαίωμα να γίνουν μέλη έχουν τα άτομα που είναι πολίτες άλλης χώρας και  πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.